اجرای پوشش اب بند دو جزئی سوپر الاستومری مخازن اب شرب

تاریخ انجام پروژه : 98/05/21
اجرای پوشش اب بند دوجزئی سوپر الاستمری با استفاده از مش فایبر گلاس مخازن اب مصرفی صنعتی

تاریخ انجام پروژه : 98/05/20
پروژه کاشت میلگرد جهت اجرای پاگرد

تاریخ انجام پروژه : ???????? 99
پروژه اجرای FRP

تاریخ انجام پروژه : ?????