افت بتن (انقباض)

تاریخ انتشار : 1399/02/08

افت بتن (انقباض) افت بتن پديده اي است كه ازلحظات شروع گيرش بتن آغاز ودر طول زمان سخت شدن ادامه مي يابد. افت بتن در حقيقت يك نوع كاهش حجم است كه در طول زمان اتفاق مي افتد. وقوع پديده افت در اثر آب اضافي به كار رفته در ساخت بتن مي باشد آب مورد نياز جهت انجام واكنش شيميايي سيمان 25 درصد وزني سيمان است.

افت در بتن از پديده هاي نامطلوب محسوب مي شود از آن جهت كه هم در سطح بتن ترك مي اندازد و هم درقطعه تنش كششي ايجاد مي كند. براي كاهش افت بايد دو نكته را مورد توجه قرار داد:

 1- كاهش نسبت آب به سيمان 2- افزايش مراقبت (‌ مراقبت از بتن بخصوص درطول 7 الي 10روز اوليه موجب كاهش افت مي شود ).

 

عوامل موثر در افت بتن

 1- ميزان مصالح سنگي بكار رفته در ساخت بتن: هر چه مصالح سنگي به كارفته دربتن بيشتر باشد ميزان افت كمتراست.

2- نوع مصالح سنگي: هر چه درساخت بتن از مصالح سنگي مرغوب تري استفاده شود افت كمتري اتفاق مي افتد. آزمايش نشان داده كه افت يك نمونه بتن كه از ماسه سنگ تهيه شده 3برابر افت نمونه مشابه كه از كوارتز تهيه شده است مي باشد.

3- نسبت آب به سيمان: واضح است كه هر چه آب كمتري در بتن باشد افت كمتر است.

4- رطوبت محيط: آزمايش نشان داده كه هر چه رطوبت محيط ( به خصوص در روزهاي اول (بيشتر باشد افت كمتراست)

 

 راههاي مقابله با افت بتن

1- كم كردن عوامل تشديد كننده افت ( بكارگيري مصالح سنگي مرغوب و متراكم نمودن بتن )

2- استفاده از سيمان ضد افت: سيمان ضد افت همزمان با گيرش خود افزايش حجمي را در بتن ايجاد مي كند كه اين افزايش حجم مي تواند با كاهش حجم ناشي از افت مقابله كند (‌البته اين سيمان گران قيمت بوده ومصرف آن بايد توجيه اقتصادي داشته باشد ).

3-استفاده از درزهاي مناسب: يعني بتن را در فواصل مناسب (مثلا 5 متربه5 متر) توسط درزهاي انقباض از هم جدا كنند. استفاده از درزهاي انقباض كمك مي كند كه با استفاده از ضعفي كه در فواصل معين ايجاد كرده ايم ترك ناشي از افت دقيقا در محل دلخواه اتفاق بيفتد.

4- استفاده از آرماتور افت (مثلا آرماتور افت وحرارت ): اين آرماتورها براي خنثي نمودن تنش هاي كششي ناشي از افت در بتن به كار گرفته مي شود. درعمل اكثرا از آرماتورهايي موسوم به آرماتور افت وحرارت استفاده مي شود.

بخش فنی مرکز بتن ایران در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به بتن و بتن ریزی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه آماده همکاری و انجام خدمات می‌باشد.

همرسانی :