بتن خود تراز

تاریخ انتشار : 1399/02/08

مزایا

  • اجراي سريعتر
  • كاهش نيروي انساني لازم
  • پرداخت بهتر سطوح بتني
  • جايدهي آسانتر
  • محيط كار ايمنتر
  • كاهش سر و صدا در غياب لرزش
  • آزادي عمل بيشتر در طراحي
  • امكان بكارگيري مقاطع نازكتر
  • دوام بيشتر

بخش فنی مرکز بتن ایران در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به بتن و بتن ریزی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه آماده همکاری و انجام خدمات می‌باشد.

همرسانی :