دانه بندی

تاریخ انتشار : 1399/02/09

دانه بندی در اصطلاح عبارت است از توزیع دانه های سنگدانه که از طريق جدایش به کمک الک تعیین می شود. اندازه دانه های سنگدانه با استفاده از الک های توری سیمی با سوراخ های مربعی تعیین می شود.

دانه بندی و حداکثر اندازه سنگدانه، علاوه بر تأثیر بر نسبت ترکیب سنگدانه ها، بر سيمان و آب مورد نیاز، کارایی، قابلیت بمب شدن، به صرفه بودن، تخلخل، جمع شدگی و پایایی (دوام) بتن نیز تأثیر می گذارد. تغییرات دانه بندی می تواند به طور جدی بر یکنواختی بتن در هر بار بتن سازی، تأثیر بگذارد ماسه های خیلی درشت و سنگدانه های درشت، مخلوط های خشن و بدون کارآیی تولید می کنند. همچنین تولید ماسه های خیلی ریز به صرفه نیستند. به طور کلی، سنگدانه هایی که دارای منحنی دانه بندی پیوسته باشند و برخی از اندازه دانه ها در آنها بسیار کم یا بسیار زیاد نباشد، رضایتبخش ترین نتایج را بدست می دهند. طبیعتا هر چه تنوع اندازه سنگدانه ها بیشتر باشد حجم كل فضای خالی بین سنگدانه ها کمتر می شود و بتن یا آسفالت تولیدی وزن مخصوص بیشتری خواهد داشت و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.

بخش فنی مرکز بتن ایران در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به بتن و بتن ریزی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه آماده همکاری و انجام خدمات می‌باشد.

همرسانی :