دیرگیر کننده و زودگیر کننده بتن

تاریخ انتشار : 1399/02/09

مواد افزودنی زودگیر کننده بتن

استفاده از زودگیر کننده ها عموما در بتن ریزی در شرایط هوا سرد و شاتکریت صورت می‌گیرند.

تندگیر کننده ها نقطه انجماد آب را کاهش نمی‌دهند از این رو اتلاق نام ضدیخ به این افزودنی ها درست نمی‌باشد. افزودنی های تندگیر کننده برای کاهش زمان گیرش افزایش مقاومت اولیه به دست آمده به خصوص در بتن ریزی در هوای سرد به منظور تسریع در زمان شروع عملیات عمل آوری بتن و کاهش زمان عمل آوری استفاده می‌شوند. همچنین افزایش سرعت کسب مقاومت بتن به خصوص در سین اولیه منجر به کاهش زمان مورد نیاز برای قالب بندی بتن و به دنبال آن کاهش هزینه های کلی ساخت و ساز میگردد.

از مزایای استفاده از این افزودنی ها میتوان باز کردن سریعتر قالب ها، تسریع ساخت، جبران تاثیر دیرگیری بتن در هوای سرد برشمرد. استفاده از این افزودنی ها می‌تواند منجر به کاهش جزیی مقاومت در دراز مدت بتن گردد. افزودنی های تندگیر کننده به چهار گروه طبقه بندی می‌شوند. افزودنی های شامل

۱-نمک های غیر آلی محلول

۲-افزودنی های دارای ترکیبات آلی محصول

۳-افزودنی های با گیرش سریع(مورد استفاده در بتن پاششی)

۴-افزودنی های جامد متفرقه

از بین افزودنی های تندگیر کننده که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از کلسیم کلرید به دلیل ترسیع فرایند خوردگی آرماتورهای موجود در بتن در بسیاری از آیین نامه ها محدود شده است.

 

افزودنی های دیرگیر کننده بتن

افزودنی های دیرگیر کننده بتن بیشتر برای جبران اثرات هوای گرم در تسریع گیرش بتن استفاده شده و با افزایش مدت زمان که بتن دارای کارایی مناسبی است، قراردهی و تراکم آن را تسهیل می‌بخشد. از فواید استفاده از این افزودنی ها میتوان به جلوگیری از تشکیل درز سرد در صورت توقف بتن ریزی، بهبود شرایط پرداختن بتن در هوای گرم و جلوگیری از تشکیل ترک در اثر تعییر شکل ها قالب اشاره کرد. مقدار این افزودنی ها نیر بر حسب درصد وزنی سیمان بیان می‌شود.ترکیبات سازنده افزودنی های دیرگیر کننده بتن مشابهت زیادی با افزودنی های کاهنده آب داشته و به همین دلیل این افزودنی ها تا حدودی توانایی کاهش مقدار آب اختلاط را نیز دارا هستند.

میزان تاخیر ایجاده شده در زمان گیرش بتن های حاوی این افزودنی ها به عواملی چون غلظت افزودنی، مقدار استفاده از افزودنی، طرح اختلاط بتن و دمای محیط و بتن بستگی دارد.

تمام محصولاتی که توسط مرکز بتن ایران عرضه می‌گردند، مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می‌باشد.

همرسانی :